مقاله اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرمکوات کلراید
مقاله ارتفاع بوته
مقاله اجزای عملکرد
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی عبدالیوسفی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حقیقی برمک
جناب آقای / سرکار خانم: امام یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و کلرمکوات کلراید (ccc) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم کراس آزادی) آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، در سال زراعی ۱۳۸۸-۸۹ به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل تراکم در چهار سطح (۱۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰ و ۵۵۰ بوته در مترمربع) و ۲ میزان کلرمکوات کلراید با غلظت ۳۴۲۵ قسمت در میلیون (صفر و ۲٫۵ لیتر ماده موثر در هکتار) بودند. نتایج نشان داد کاربرد کلرمکوات کلراید تعداد سنبله در مترمربع، دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت را به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد کلرمکوات کلراید ارتفاع بوته و مرگ و میر پنجه ها را به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش داد. با افزایش تراکم از ۱۰۰ به ۵۵۰ بوته در مترمربع، تعداد سنبله در مترمربع، عملکرد بیولوژیک، مرگ و میر پنجه ها، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت بطور معنی دار افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم ۵۵۰ بوته در مترمربع با کاربرد کلرمکوات کلراید و کمترین عملکرد دانه مربوط به تراکم ۱۰۰ بوته در مترمربع بدون کاربرد کلرمکوات کلراید بود. برای بدست آوردن بهترین عملکرد، تراکم ۵۵۰ بوته در مترمربع با کاربرد سایکوسل توصیه می شود.