سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نبی هداوند – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، لرستان
علیرضا طلایی – دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی

چکیده:

تراکم کاشت عامل بسیار مؤثری بر رشد درخت و عملکرد در واحد سطح می باشد. اثر چهار تراکم کاشت ( ۱۹۰۴ و ۲۶۶۶ و ۳۱۳۷ و ۴۸۰۰ درخت در هکتار) روی برخی پارامترهای رشد و عملکرد درخت سیب رقم گرانی اسمیت روی پایه رویشی M26 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. اثر تراکم کاشت بر رشد رویشی شاخه سال جاری، سطح مقطع عرضی تنه، ارتفاع انتهای فصل، تغییر ارتفاع سالیانه و عملکرد در هکتار درختان معنی دار بود. با افزایش تراکم تنها سطح مقطع عرضی تنه کاهش و سایر خصوصیات رویشی افزایش یافتند. به طوری که با تغییر تراکم از ۱۹۰۴ به ۴۸۰۰ درخت در هکتار رشد سطح مقطع عرضی تنه ۲/۱ سانتی متر مربع کاهش نشان داد ولی رشد رویشی شاخه سال جاری، ارتفاع درخت در انتهای فصل، تغییر ارتقاع سالیانه درخت و عملکرد در هکتار به ترتیب به میزان ۳۰/۹۴ و ۹۴/۸ و ۶۴/۰۴ سانتی متر و ۲۳/۶۳ تن در هکتار افزایش یافتند. با توجه به نتایج این تحقیق بهترین تراکم کاشت برای حصول بالاترین عملکرد ۴۸۰۰ درخت در هکتار می باشد.