سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا اقحوانی شجری – استاد، اکولوژی گیاهان زراعی و دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دان
جبار فلاحی – دانشیار، اکولوژی گیاهان زراعی و دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، د
علی اصغر محمدآبادی – دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی و دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکول

چکیده:

۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بر مبنای طرح پایه بلوک – ۱۳۸۷ و ۸۹ – این آزمایش در سال های ۸۸ ،۱۰*۲۰ ،۵* های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کاشت زعفران (فواصل کاشت ۲۰ ۲۰ سانتیمتر از حیث صفات مورد مطالعه دارای برتری نسبی بود، * ۲۰ سانتیمتر) بود. نتایج نشان داد که الگوی کاشت ۱۰ * ۱۵ و ۲۰ *۲۰ طوری که در این تیمار بیشترین عملکرد گل تر ( ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد کلاله خشک ( ۱۲ کیلوگرم درهکتار)، وزن متوسط بنه ۱ سانتیمتر) مشاهده شد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک ( ۳۹۱۶ و ۱۲۷۶ کیلوگرم در هکتار) در الگوی / ۲/۹ گرم) و قطر متوسط بنه ( ۵ ) ۲۰ سانتیمتر قرار داشت. همچنین بیشترین توزیع فراوانی بنه ها در وزن * ۲۰ سانتیمتر به دست آمد و پس از آن روش کاشت ۱۰ * کاشت ۵ کمتر از سه گرم و قطر کمتر از دو سانتیمتر قرار داشت.