مقاله اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata.L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata.L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا چشم بلبلی
مقاله فاصله ردیف و بوته
مقاله ارتفاع
مقاله اجزای عملکرد
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان فرود
جناب آقای / سرکار خانم: اردوخانی کورش
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی عبدالیوسفی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در قیر و کارزین، در سال زراعی ۱۳۹۰-۹۱ به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو فاکتور فاصله ردیف ها و فاصله بوته روی ردیف بود، تیمار ردیف در ۴ سطح شامل ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتیمتر و تیمار فاصله بوته روی ردیف در ۳ سطح شامل ۵، ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر بود. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله ردیف از ۲۰ به ۵۰ سانتیمتر ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک کاهش یافت اما با افزایش فاصله ردیف طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، غلاف در بوته، وزن هزاردانه، تعداد شاخه فرعی، شاخص برداشت و عملکرد دانه افزایش یافت و با افزایش فاصله بوته ها روی ردیف از ۵ به ۱۵ سانتیمتر ارتفاع بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه کاهش یافت، اما تعداد شاخه های فرعی، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و وزن هزاردانه افزایش یافت. اثر متقابل فاصله ردیف و بوته روی ردیف در هیچکدام از صفات معنی دار نگردید. در نهایت به نظر می رسد با افزایش فواصل ردیف و کاهش فاصله بوته روی ردیف بتوان به عملکرد بالاتری دست یافت.