سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسین دانشور – دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی،
مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی

چکیده:

در این آزمایش اثر کاشت سوخ نرگس در فواصل ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ سانتی متر و عمق های ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر بر خصوصیات گل بریده بررسی شد. نتایج نشان دادند بیشترین تعداد گل بریده در فاصله کاشت ۱۵ سانتیمتر و عمق کاشت ۱۰ سانتیمتر وجود داشت که تنها با تعداد گل بریده در فاصله کاشت ۱۰ سانتیمتر و عمق کاشت ۱۰ سانتیمتر تفاوت معنی داری نداشت. بیشترین ارتفاع گل بریده در فاصله کاشت ۱۵ سانتیمتر و عمق کاشت ۱۵ سانتیمتر به دست آمد که تنها با طول ارتفاع گل بریده در فاصله کاشت ۲۰ سانتیمتر و عمق ۱۰ سانتیمتر تفاوت معنی داری داشت. بیشترین قطر ساقه در تیمار عمق کاشت ۱۵ سانتیمتر و فاصله کاشت ۱۰ سانتیمتر وجود داشت که تنها با قطر ساقه در تیمار عمق کاشت ۱۰ سانتیمتر و فاصله کاشت ۲۰ سانتیمتر تفاوت معنی داری داشت. تنها در تیمار فاصله کاشت ۲۰ سانتیمتر و عمق کاشت ۱۰ سانتیمتر، قطر گل بطور معنی داری بیشتر از قطر گل در تیمار فاصله کاشت ۲۰ سانتیمتر و عمق کاشت ۱۵ سانتیمتر بود. تیمارهای عمق و فاصله کاشت بر زمان گلدهی تاثیر داشتند و کاهش عمق و فاصله کاشت موجب تاخیر در ظهور ساقه گل بریده گردید. تیمارهای عمق و یا فاصله کاشت و یا برهمکنش آنها بر تعداد گلچه، تعداد گلچه باز در زمان برداشت و قطر گلچه اثر معنی داری نداشتند.