مقاله اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus) در منطقه قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus) در منطقه قزوین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام
مقاله تراکم بوته
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد دانه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متین فر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: متین فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهجور مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم بهاره کلزا به تراکم های مختلف بوته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی۹۰-۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین اجرا گردید. در کرت های آزمایشی چهار پشته به طول شش متر و فاصله دو پشته از یکدیگر ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته شد. کشت در تاریخ دوم اسفند ماه به صورت خشکه کاری و دستی انجام گرفت. عملیات زراعی از قبیل مصرف کود، سموم علف کش، آفت کش و آبیاری در مزرعه به صورت متداول انجام گردید. ارقام بهاره کلزا در سه سطح شامل: Hayola401، RGS003 و Sarigol و تراکم بوته در سه سطح شامل: ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ بوته در متر مربع بودند. در انتهای دوره رشد، صفات تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که تیمار تراکم بوته و رقم اثر معنی داری بر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشتند. اثر متقابل تراکم بوته و رقم بر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه معنی دار گردید. رقم Hayola401 بیشترین تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. در سه رقم مورد آزمایش، بیشترین مقدار عملکرد دانه در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع به دست آمد که با افزایش تراکم از ۸۰ به ۱۰۰ بوته در متر مربع از تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه کاسته شد. این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه کلزا با میانگین ۱۹۱۸٫۵ کیلوگرم در هکتار از رقم Hayola401 در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع حاصل گردید.