مقاله اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سویا در فاصله ردیف های مختلف کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سویا در فاصله ردیف های مختلف کاشت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله سویا
مقاله عملکرد دانه و فاصله ردیف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده اصل علی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحیدر
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزادگان ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم L17، آزمایشی طی سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی شهرستان ارومیه اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور تراکم بوته در چهار سطح ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ بوته در مترمربع و فاکتور فاصله ردیف کاشت در سه سطح ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی متر بود. نتایج نشان دادند که سطوح تراکم بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن صد دانه، تعداد دانه در بوته، وزن خشک بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه از ۱۷۴۳ کیلوگرم در هکتار در تیمار ۲۰ بوته در مترمربع به ۲۲۷۲ کیلوگرم در هکتار در تیمار ۳۰ بوته در مترمربع افزایش نشان داد و پس از آن کاهش یافت. فاصله بین ردیف نیز بر تمام صفات به جز تعداد شاخه فرعی تاثیر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۲۲۹۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به فاصله ردیف ۳۰ سانتی متر بود که نسبت به تیمار فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر ۷۹۸ کیلوگرم در هکتار افزایش نشان داد. اثرات متقابل دو فاکتور بر صفات تعداد دانه در بوته، وزن خشک بوته و عملکرد دانه معنی دار بود. کمترین عملکرد دانه با میانگین ۱۰۷۲ کیلوگرم در هکتار به تراکم ۵۰ بوته در مترمربع در فاصله کاشت ۵۰ سانتی متر تعلق داشت و بیشترین عملکرد دانه نیز در تراکم ۴۰ بوته در مترمربع با فاصله ردیف ۳۰ سانتی متر با میانگین ۲۸۱۵ کیلوگرم در هکتار به دست آمد.