مقاله اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک سه رقم نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک سه رقم نخود
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز رشد
مقاله تراکم
مقاله عملکرد
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدشریفی رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خانقاه پیمانه
جناب آقای / سرکار خانم: راعی یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد نخود در کشور ایران در مقایسه با دیگر کشور ها پایین است. یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر، عدم کاربرد تراکم گیاهی مطلوب و اختلاف ارقام نخود در واکنش به تراکم گیاهی است. به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک ارقام نخود، این آزمایش به روش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تراکم ۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در مترمربع و سه رقم نخود جم، ILC-482 و کاکا در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. بیش ترین عملکرد دانه و انباشت ماده خشک کل در واحد سطح، به ترکیب تیماری رقم کاکا در تراکم ۴۵ بوته در مترمربع و کم ترین آن به رقم جم در تراکم ۲۵ بوته در مترمربع تعلق داشت. روند سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی نیز با ماده خشک کل مشابه بود. نتایج نشان داد که تراکم بوته اثر معنی داری بر وزن صد دانه، تعداد دانه در نیام، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه داشت. بیش ترین عملکرد دانه در رقم کاکا با تراکم ۴۵ بوته در متر مربع و کم ترین آن در رقم جم در تراکم ۲۵ بوته در مترمربع تولید شد. از این رو می توان پیشنهاد نمود که به منظور افزایش عملکرد دانه، انباشت ماده خشک کل و دیگر شاخص های فیزیولوژیک مانند سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی بهتر است رقم کاکا در تراکم ۲۵ بوته در مترمربع به کار برده شود.