مقاله اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله سورگوم
مقاله رقم
مقاله ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوربوری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیف زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم ۱۳۰، ۱۵۰ و ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری از نظر آماری در سطح %۱ معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه ۲۸۳۸ کیلوگرم در هکتار به تراکم کاشت ۱۹۰ هزار بوته در هکتار تعلق داشت. با افزایش تراکم تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند. ارقام مورد بررسی از نظر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری با هم اختلاف معنی داری داشتند. فاصله بیشترین و کمترین تعداد دانه در خوشه به ترتیب در رقم جامبو و کیمیا وجود داشت. بیشترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان ۰٫۵۵ و کمترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید به میزان 0.47 می باشد. در نهایت بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو بود.