سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمدجمال سحرخیز – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشگاه شیراز
عنایت اله تفضلی – استاد بخش علوم باغبانی، دانشگاه شیراز و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، وا
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد بذر در گیاه زنیان، آزمایشی مزرعه ای در سال۱۳۸۸ در شهرستان کازرون اجرا گردید. طرح آزمایشی شامل بلوکهای کامل تصادفی ی ک فاکتوره با ۱۶ تکرار بود تیمارهای تراکم شامل cm30* 10 0 بوته در متر مربعcm 30*2015و۱۵بوته درمترمربع ) ۳۰*۳۰cm و۹بوته درمترمربع بود. صفات مورفولوژیکی (ارتفاع بوته ، انشعابات اولیه و ثانوی ه ، تعداد چتر و چترک در بوته ) و عمکرد بذر گیاه در تراکم های مختلف اندازه گیری و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تراکم بوته بر صفات موردبررسی اثر معنی داری داشت . با افزایش تراکم ، ارتفاع بوته افزایش یافت که بیشترین ارتفاع در تراکم ۳۰ بوته در متر مربع بامیانگین ۷۷/۲۵cm حاصل شد . عامل تراکم بر تعداد انشعابات اولیه و ثانوی ه تاث یر داشت . بیشتر ین تعداد انشعابات اولیه و ثانویه در تراکم ۹ بوته در متر مربع به ترتیب با تعداد ۱۳/۶۹و۵۱/۶۳حاصل شد . بالاتر ین تعداد چتر و چترک در گیاه در تراکم ۹ بوته در متر مربع به ترتیب با تعداد۳۳۷/۳و۲۹۴۹بدست آمد . مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که از لحاظ عملکرد بذر در بوته ، تراکم ۹ بوته در متر مربع با ۱/۲۲گرم بذر در بوته بیشترین عملکرد و تراکم ۳۰ بوته در متر مربع با عملکرد۹/۹گرم بذر در بوته کمترین مقدار عملکرد بذر را حاصل نمود.