سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوریا نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدفسا

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته برعملکرد و اجزای آن و همچنین خصوصیات کیفی دانه ذرت آزمایشی در سال ۸۷ درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی ارسنجان با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد چهار سطح تراکم گیاهی ۵۵ ، ۷۵ ، ۹۵ و ۱۱۵ هزار بوته در هکتار با فاصله ردیفهای کاشت هفتاد و پنج سانتی متر به طور تصادفی در کرتهای آزمایشی قرارگرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم های مختلف کاشت بر تعداد بلال در بوته ردیف در بلال ، دانه در ردیف و دانه در بلال، طول بلال، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت اثر معنی داری گذاشت بطوریکه بالاترین عملکرد دانه ۱۲/۳۶ تن درهکتار متعلق به تراکم کاشت ۷۵ هزار بوته درهکتار بود. همچنین مشخص شد که اثر تراکمهای مختلف کاشت برتعداد ردیف در بلال و عملکرد بیولوژیک فاقد هرگونه اختلاف آماری معنی داری بودند.