مقاله اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (E. globules, Eucalyptus microtheca و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه پزشکی از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (E. globules, Eucalyptus microtheca و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر تدخینی
مقاله عصاره هگزانی
مقاله شپشه دندانه دار
مقاله اکالیپتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محرمی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: معروف عارف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکلات ناشی از مصرف آفت کش های شیمیایی و مصنوعی بر محیط زیست و انسان موجب گرایش به استفاده از آفت کش هایی با منشاء گیاهی و طبیعی برای کنترل آفات شده است. گیاه اکالیپتوس با دارا بودن خواص آفت کشی به عنوان یک گیاه بالقوه می تواند بدین منظور مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق اثر کشندگی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس Eucalyptus globules، E. microtheca و E. camaldulensis روی مراحل مختلف رشدی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinamensis  مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش لارو و حشره کامل به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱±۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد در معرض عصاره هگزانی اکالیپتوس قرار گرفتند و پس از محاسبه تلفات، مقادیر LC50 و LC90 محاسبه گردید. مقادیر LC50 عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس E. microtheca، E. globules و E. camaldulensis به ترتیب ۱۵۰۷ و ۱۵۵۲ و ۱۶۰۸ میکرولیتر بر لیتر هوا برای مرحله حشره کامل و ۲۰۷۸ و ۲۱۷۲ و ۲۲۲۹ میکرولیتر بر لیتر هوا برای لارو برآورد گردید. بر اساس مقادیر به دست آمده، حشرات کامل نسبت به لاروها به عصاره هگزانی اکالیپتوس حساس تر بودند.