سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام میرشکاری – عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تداخل علفهای هرز خردل وحشی چاوداروحشی جووحشی وسیاه دانه برزیست توده و عملکرد کلزا آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام شد فاکتورهای آزمایشی عبارت از زمان کنترل علفهای هرز شامل کنترل در مراحل روزت، اوایل ساقه روی آغاز گلدهی ۵۰% گلدهی و رقابت تمام فصل علفهای هرز همراه با شاهد و سه رقم پاییزه کلزا شامل Okapi Opera SLM046 بودند براساس نتایج عملکرد بیولوژیک کلزا درتیمار آلوده به علف هرز در کل دوره رشد نسبت به شاهد ۴۰ درصد کاهش نشان داد علفهای هرز توانستند وزن خشک خود را درصورت عدم کنترل در طول فصل رشد تا حدود ۴۱۰ گرم درمتر مربع افزایش دهند سطوح کنترل علفهای هرز در مراحل روزت آغاز گلدهی و ۵۰% گلدهی با کاهش معادله به ترتیب ۳۲ و ۴۴ و ۵۰ درصد درعملکرد دانه از تیمار شاهد فاصله گرفتند.با افزایش طول دوره تداخل علفهای هرز از میزان اختصاص ماده خشک به دانه ها کاسته شد درصد روغن دانه تحت تاثیر ارقام و دوره های مختلف رقابت علفهای هرز قرار نگرفت میزان کاهش عملکرد روغن در سطوح مختلف تداخل علف هرز نسبت به شاهد به ترتیب ۳۲ ، ۴ و ۴۵ ، ۵۰ و ۵۵ درصد بود یکبارکنترل علفهای هرز دراوایل ساقه روی هر سه رقم مورد مطالعه کلزا توصیه می شود.