مقاله اثر تداخل سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد با اورکسین بر تغذیه در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر تداخل سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد با اورکسین بر تغذیه در موش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورکسین ها
مقاله نالوکسان
مقاله خوردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی آبادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: هیپوتالاموس جانبی که تولیدکننده اورکسین است، نقش مهمی در هموستاز انرژی دارد. سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد هیپوتالاموس در تنظیم رفتار تغذیه ای شرکت می کند و بین این دو تداخل های متعددی وجود دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر تداخل سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد با اورکسین بر تغذیه در موش های صحرایی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش صحرایی نر به ۵ گروه مساوی تقسیم شدند: شاهد، حلال (تزریق ۵ میکرولیتر سالین)، اورکسین ۳۰) A میکروگرم/موش)، نالوکسان (۳۰ میکروگرم/ موش) و اورکسین A به همراه نالوکسان. کانول راهنما با روش استرئوتاکسی در بطن جانبی همه موش ها تعبیه شد. پس از تزریق داروها یا حلال در داخل بطن جانبی، هر حیوان به طور جداگانه به درون جعبه متابولیک منتقل و میزان مصرف غذا، مدت تاخیر در شروع تغذیه، تعداد مراجعه به ظرف غذا تا ۴ ساعت پس از تزریق ثبت و محاسبه شد. داده ها با آزمون های آماری واریانس یک طرفه و توکی تحلیل شدند.
یافته ها: تجویز اورکسین A میزان مصرف غذا را در موش ها افزایش داد. تزریق نالوکسان ۵ دقیقه قبل از تجویز اورکسین A باعث کاهش مصرف غذا در مقایسه با گروه اورکسین A شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، احتمالا سیستم اوپیوئیدی نقش واسطه ای را در بروز اثر تغذیه ای اورکسین ایفا می کند.