مقاله اثر تداخل زمینه ای و تغییرپذیری تمرین بر اجرا و یادگیری مهارت شوت بسکتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر تداخل زمینه ای و تغییرپذیری تمرین بر اجرا و یادگیری مهارت شوت بسکتبال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداخل زمینه ای
مقاله برنامه حرکتی تعمیم یافته
مقاله تغییر پذیری تمرین
مقاله تمرین متغیر مسدود
مقاله تمرین متغیر تصادفی
مقاله تمرین ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: حفظ اللسان مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی اثر تداخل زمینه ای و تغییرپذیری تمرین بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال از شش نقطه با فواصل (۴، ۳، ۴٫۵، ۵، ۳٫۵، ۱٫۵ متری) و زوایای مختلف از حلقه بسکتبال بوده است. در روز اول، آزمودنی ها (۳۰ نفر) پیش آزمون شامل ۱۵ پرتاب آزاد از فواصل ۳، ۴٫۵ و ۵ متری را به شیوه مسدود از حلقه انجام دادند. امتیاز پیش آزمون ملاکی برای انتخاب افراد در سه برنامه تمرینی ثابت، متغیر مسدود و متغیر تصادفی بود. در روز دوم تا چهارم، آزمودنی ها هر روز ۳۶ کوشش را انجام می دادند. آزمودنی های گروه متغیر مسدود، شش کوشش متوالی از هر موقعیت، گروه ثابت، ۳۶ کوشش متوالی از فاصله ۴٫۵ متری، و گروه متغیر تصادفی، یک کوشش از هر موقعیت را در شش بار متوالی انجام می دادند. در روز پنجم، آزمون یادداری با ۱۲ کوشش از فواصل ۳، ۴٫۵ و ۵ متری (۴ کوشش از هر نقطه)، ۱۲ کوشش از فاصله ۴٫۵ متری و ۱۲ کوشش پرتاب آزاد به طور جداگانه با فاصله های کوتاه اجرا می شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر روی جلسات تمرین و بلوک حاکی از تفاوت معنی دار جلسات تمرین (p=0.000) و گروه (p=0.03) بود. در آزمون یادداری نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر روی آزمون و بلوک حاکی از معنی دار بودن اثر گروه (p=0.001) بود. نتایج تحقیق، حاکی از اثر تداخل زمینه ای در تکالیف با برنامه حرکتی یکسان در افراد ماهر بود. یافته های تحقیق نشان داد که برای یادگیری شوت بسکتبال در افراد ماهر، بهتر است تمرین متغیر تصادفی مورد استفاده قرار گیرد.