سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی جمال – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید محرمی پور –
مریم نگهبان –

چکیده:

استفاده بی رویه آفت کش های شمیایی باعث بروز مشکلاتی در سلامتی انسان، آلودگی محیط زیست و مقاومت در حشرات آفت گردیده است. شب پره پشت الماسی Plutella xylostellaL.(Lepidoptera:Yponomeutidae) یکی از آفات مهم خانواده چلیپاییان به شمار می آید که به انواع آفت کش ها مقاوم شده است. اسانس ها، ترکیبات ثانویه گیاهی می باشند که؛ به علت انتخابی بودن، قابل تجزیه به مواد غیر سمی و اثرات کم روی موجودات غیر هدف و محیط زیست منبع جایگزین برای کنترل حشرات آفت پیشنهاد شده اند. در این تحقیق اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه زنیان روی میزان تفریخ تخم شب پره پشت الماسی بررسی شد. برای انجام آزمایشات زیست‌سنجی ابتدا محدوده غلظت‌ها با آزمایش مقدماتی و فاصله لگاریتمی تعیین و سپس آزمایش اصلی صورت گرفت. آزمایش در بهار سال ۱۳۹۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تحت شرایط کنترل شده در دمای ۱±۲۷ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵ ± ۶۵ درصد و شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی در ۵ تکرار انجام شد. آزمایشات زیست‌سنجی نشان داد با افزایش غلظت، مقدار مرگ و میر به طور معنی‌داری افزایش یافت، به طوری که غلظت ۵۷/۱ و ۰۵/۴ میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب باعث کشته شدن ۵۰ و ۹۰ درصد جمعیت تخم شدند. این نتایج حساسیت بالای تخم حشره را به اسانس زنیان نشان داد، و می‌توان به عنوان یکی از روش‌های مناسب در مدیریت تلفیقی این آفت بررسی شود.