سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین امینی تهرانی – دانشجویکارشناسی ارشد محیط زیست
سید محمود عقیلی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این حقیقت که جهان به دلیل فعالیت های بشری در حال از دست دادن تنوع زیستی خود است موضوعی کاملاً شناخته شده است. یکی از بزرگترین تهدیدات پیش روی تنوع زیستی تخریب بوم-سازگان های جنگلی است. تخریب جنگل که شامل اثر حاشیه ای، قطع درختان و قطعه قطعه شدن زیستگاه پرندگان می شود در محیط‌های طبیعی زندگی پرندگان را متأثر می‌سازد. تحقیق حاضر به بررسی انواع مختلف تخریب جنگل بر جامعه پرندگان می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انواع مختلف تخریب جنگل با تأثیرگذاری بر متغیرهای محیط زیستی بر انواع گروه های پرندگان اثرات متفاوتی می گذارند. اگرچه ممکن است تخریب جنگل باعث افزایش تراکم گروه های معینی از پرندگان و افزایش فراوانی و تنوع پرندگان شکارگر گردد، ولی در نهایت باعث کاهش تنوع و تراکم پرندگان اشکوب پایینی جنگل با رژیم غذایی حشره خواری، کاهش موفقیت تولیدمثلی سبک بالان، تاثیر منفی بر رفتار حرکتی پرندگان اشکوب پایینی و افزایش خطرپذیری پرندگان نسبت به انگل تولیدمثلی و شکار آشیانه می گردد.