مقاله اثر تخریب جنگل بر هدر رفت عناصر غذایی خاک و رسوب در حوزه آبخیز جنگلی کجور مطالعه موردی: (جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر تخریب جنگل بر هدر رفت عناصر غذایی خاک و رسوب در حوزه آبخیز جنگلی کجور مطالعه موردی: (جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل
مقاله حوزه آبخیز کجور
مقاله فرسایش
مقاله عناصر غذایی
مقاله نسبت غنی شدن
مقاله رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرنیا سیدخلاق
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی مقدم یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخریب اراضی جنگلی علاوه بر ایجاد فرسایش و کاهش حاصلخیزی در منطقه تخریب شده باعث آب شویی و حمل عناصر غذایی و دیگر مواد آلاینده موجود در سطح زمین در اثر روان آب سطحی به اکوسیستمهای آبی و در نتیجه آلودگی این منابع نیز میگردد. اما با وجود این معضل زیست محیطی ناشی از حمل عناصر غذایی، محققین کمتر آنرا مورد توجه قرار داده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تخریب جنگل بر میزان هدررفت عناصر غذایی خاک در حوزه آبخیز کجور واقع در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. بدین منظور پلاتهای فرسایشی با ابعاد ۲ در ۳ متر در دو منطقه تخریب شده و بکر استقرار نموده و با نمونه برداری از رسوب و خاک در هر رگبار، عناصر غذایی رسوب و خاک در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج تحقیق وابستگی زیاد نسبت غنی شدن به مقدار بارش و غلظت رسوبات را نشان داد. بدینصورت که کمترین نسبت غنی شدن در رگباهای با شدت بالا و برعکس را نشان داد. نتایج حداکثر و حداقل، حاکی از هدررفت ماده آلی به میزان ۲۵ کیلوگرم در هکتار و فسفر به میزان ۵۷ گرم در هکتار میباشد. همچنین میزان غلظت عناصر غذایی در یک متر مکعب روان آب معادل ۴۱۵ گرم و برای فسفر معادل با ۲۰ میلی گرم میباشد. میزان هدررفت کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در جنگل تخریب شده نسبت به جنگل دست نخورده به ترتیب ۵، ۱۰، ۱۶ و ۸ برابر بیشتر شده است. همچنین غلظت عناصر غذایی برای عناصر مذکور در منطقه دست نخورده نسبت به تخریب شده به ترتیب ۳، ۲، ۱٫۱ و ۱٫۴ برابر بیشتر بوده است. میزان نسبت غنی شدن برای عناصر مختلف در طی رگبارهای مورد مطالعه بیشتر از یک بوده است به طوری که دامنه آن برای کربن, نیتروژن، پتاسیم و فسفر به ترتیب برای منطقه دست نخورده ۱٫۳۸±۰٫۳۳، ۱٫۱۳±۰٫۱۱، ۱٫۸۶±۰٫۲۵ و ۱٫۲۴±۰٫۲۰ و برای منطقه تخریب شده ۱٫۵۹±۰٫۳۶، ۱٫۵۷±۰٫۳۷، ۱٫۹۸±۰٫۲۲ و ۱٫۰۰۸±۰٫۲۹ می باشد.