سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنفشه بیگدلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی شیمی، تهران، ای
حسین عطار – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی شیمی،
علیرضا بدیعی – دانشیار، دانشکده علوم، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

مخمرها میکر وقار چهایی ت کسلولی، از راسته یوکاریو تها هستند که نقش مهمی را در زنجیره غذایی و چرخ ههای کربن، نیتروژن و سولفور ایفا م یکنند. مخمر ساکارومایسس سرویزیه، نقش مهمی در تولید بیو اتانول دارد. این مخمر در شرایطبی هوازی و با مصرف قند، اتانول و د یاکسید کربن تولید می کند. به منظورکاهش هزینه های عملیات جداسازی مخمر از محصول و سوبسترا، م یتوان آن را در بسترهای گوناگونی تثبیت کرد. در این تحقیق، اثر تثبیت مخمر به روش س لژل و در مواد نانو متخلخل سیلیسی بر روی میزان راندمان تولید اتانول مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد روش سل ژل تحت شرایط معتدل سازگار بیولوژیکی، امکان بکارگیری ماتری سهای معدنی متخلخل را فراهم م یسازد. ماتریس های سیلیکات باعث افزایش فعالیت متابولیک سلول شده و پس از گذشت یک ماه، راندمان تولید اتانول از مخمر تثبیت شده در بسترهای سیلیسی در حدود دو برابر اتانول تولیدی توسط مخمر آزاد م یباشد.