مقاله اثر تاموکسیفن بر اووژنز در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر تاموکسیفن بر اووژنز در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاموکسیفن
مقاله اووژنز
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشتمند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عریان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاموکسیفن، آنتی استروژن غیراستروییدی است که برای درمان سرطان پستان تجویز می گردد. برخی اثرات منفی این دارو بر دستگاه تولیدمثلی، مشاهده گردیده است. مهمترین هدف این تحقیق، بررسی تاثیر تاموکسیفن بر اووژنز در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار می باشد. سه گروه از موش های صحرایی به وزن تقریبی ۲۵۰ گرم به مدت ۳۰ رو ز با غلظت دارویی ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ میکروگرم بر کیلو گرم وزن بدن (تجربی ۱، تجربی ۲، تجربی ۳) تاموکسیفن حل شده در حلال (اتانول ۶۰% و سرم فیزیولوژی) را به صورت گاواژ دریافت نمودند. گروه شم با حلال گاواژ گردید و گروه کنترل دارو یا حلالی را دریافت نکرد. در روز اول و سیم پس از پایان دوره دریافت دارو، برش های تخمدان پس از رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین – ائوزین از لحاظ بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد زاده های ماده های گروه های تجربی که با نرها جفت گیری نمودند نیز تعیین گردید. نتایج مشاهده شده با روش آماری ANOVA-oneway، تست Tukey، نرم افزار SPSS و تعیین انحراف معیار با شرط معنی دار بودن P≤۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در اولین نمونه برداری تعداد فولیکول اولیه، فولیکول ثانویه، فولیکول گرااف و تعداد جسم زرد در گروه های تجربی که تاموکسیفن را دریافت کردند، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد. (P<0.001) در نمونه برداری دوم، فولیکول گراف و تعداد جسم زرد درمقایسه با نمونه برداری اول، افزایش یافت. همچنین تعداد زاده های ماده های گروه های تجربی کمتراز گروه کنترل بود. این یافته ها پیشنهاد می کند، احتمالا تاموکسیفن توانایی تولیدمثل را کاهش داده و تاثیر منفی بر اووژن ز در موش های صحرایی ماده نژاد ویستاردارد. با قطع مصرف دارو برخی از تاثیرات منفی تاموکسیفن بر تولیدمثل به تدریج از بین می رود.