سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رستگار – کارشناس ارشد زراعت
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمدسعید تدین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف کاشت و مراحل مختلف برداشت برصفات کمی و کیفی بابونه ازمایشی بصورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای تاریخ کاشت ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ مهر ماه و مراحل مختلف برداشت ابتدای گلدهی اواسط گلدهی و انتهای گلدهی در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در بخش فرگ از توابع شهرستان داراب در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت نتایج نشان داد اثر متقابل تاریخهای کاشت و برداشت برروی عملکرد گل خشک، میزان اسانس، و عملکرد اسانس معنیدار بود بیشترین عملکرد گل خشک ۸۴۷/۵ کیلوگرم درهکتار میزان اسانس ۰/۲۹۴۴ درصد و عملکرد اسانس ۲/۶۰۷ کیلوگرم درهکتار در تاریخ کاشت اول ۱۰ مهرماه حاصل شد در مراحل مختلف برداشت بیشترین عملکرد گل خشک ۹۶۰/۳ کیلوگرم درهکتار در برداشت سوم انتهای گلدهی و میزان اسانس ۰/۳۲۳۶ درصد و عملکرد اسانس ۲/۶۰۷ کیلوگرم درهکتار مربوط به برداشت دوم اواسط گلدهی بود.