سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره امامی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور استان ایلام
رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه ایلام
هادی فلاحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی، دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و فواصل بوته بر گلرنگ آزمایش زراعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایلام در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت (۱۵ آبان ، ۱۵ آذر، ۱۵ دی و ۱۵ بهمن) و فاصله بوته (۵، ۵/۷، ۱۰ و ۵/۱۲ سانتی متر) بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت بر تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و میزان روغن معنی دار گردید. بیشترین تعداد طبق در بوته(۹/۲۰ طبق)، تعداد دانه در طبق (۶/۲۳ دانه)، وزن هزار دانه (۹/۳۹ گرم)، عملکرد دانه (۷/۱۸۷۷ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (۳۸۵۰ کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (۷/۴۸ درصد) و میزان روغن (۹/۳۰ درصد) در تاریخ کاشت ۱۵ آبان بدست آمد. فاصله بوته بر تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار گردید. بیشترین تعداد طبق در بوته(۰۲/۲۱ طبق)، وزن هزار دانه (۱/۴۳ گرم)، عملکرد دانه (۱/۱۹۱۱ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (۳۹۱۱ کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (۷/۴۸ درصد). در فاصله بوته روی ردیف ۵/۱۲ سانتی متر بدست آمد.