سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بیژن کاوسی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشا.رزی و منابع طبیعی یاسوج

چکیده:

سیر (. Allium sativum L ) بعد از پیاز دومین محصول مهم در بین آلیو مهای خوراکی( Alliuceae ) می باشد که برای تولید سوخ کشت و کار شده و به عنوان سبزی، ادویه و دارو مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت و رقم بر اجزاء رویشی و عملکرد کل به صورت فاکتوریل که فاکتور اول شامل رقم (رامهرمز و همدان) و فاکتور دوم شامل تاریخ کاشت ( ۱/ ۸، ۱۵ / ۸، ۸/۳۰ و ۱۵ / ۹/ ۸۸ ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی( RCBD ) در مزرعه ای در شهرستان کهگیلویه (دهدشت) انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر صفاتی از جمله تعداد روز تا ۷۰ % سبز شدن (ظهور گیاهچه)، تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر طوقه و عملکرد کل اختلاف معنی داری داشتند. هم چنین رقم سیر همدان با تاریخ کاشت اول ( ۱/ ۸/ ۸۸ ) در تمامی صفات مورد بررسی برتری معنی داری نسبت به رقم رامهرمز نشان داد.