سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید حاجی محمدامینی – دانشجوی کارشناس یارشد دانشگاه آزاد اراک
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
سعید چاوشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد تاجخروس علوفهای ، در سال زراعی ۱۳۹۰-۹۱ به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در شهرستان ملایر به اجرا درآمد. در این آزمایش تاریخ کاشت به عنوانعامل اصلی در سه سطح اول تیرماه، بیست و پنج تیرماه و هجدهم مردادماه در کرت اصلی و دور آبیاری در ۳ سطح ۷و ۱۱ و ۱۱ روز یکبار در کرت های فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد تیمار تاریخ کاشت و دور آبیاری بر صفاتی ماننده درصد پروتئین خام علوفه، درصد چربی خام علوفه،ارتفاع بوته، تعداد برگ سبزدر سطح احتمال ۱% و ۱% معنی دار بودند