سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زیره زاده – گروه زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی زیره زاده – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عبدالحسین آبروش – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور ارزیابی تاریخ کاشت و تراکم بر هیبریدهای ذرت، آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۵ در منطقه دزفول اجرا گردید. این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح ( ۱۵ تیرماه، ۱ مردادماه و ۱۵ مرداد ماه ) و فاکتورهای فرعی شامل هیبریدهای ذرت در دو سطح (Karaj 700 و KSC 647 ) و تراکم در سه سطح(۴۰، ۷۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار ) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه بسیار معنی دار بود و بیشترین عملکرد دانه ( ۸۰۶۲ کیلوگرم درهکتار) مربوط به تاریخ کاشت یکم مرداد و کمترین عملکرد دانه ( ۶۸۰۲ کیلوگرم در هکتا ر) مربوط به تاریخ کاشت ۱۵ مرداد ماه اندازه گیری شد. اثر رقم بر عملکرد دانه نیز معنی دار بود به گون های که رقم دیررس کرج ۷۰۰ با تولید ۸۲۱۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم KSC 647 با تولید ۷۰۵۷ کیلو گرم در هکتار برتری نشان داد. اثر تراکم بر عملکرد دانه نیز معنی دار بود. بطوریکه تیمار ۱۰۰ هزار بوته در هکتار با تولید ۷۴۲۸ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار ۴۰ هزار بوته در هکتار با تولید ۶۵۷۷ کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار عملکرد دانه را داشت. همچنین اثرات تاریخ کاشت، رقم، تراکم، و اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم و اثرات سه گانه تاریخ کاشت، رقم و تراکم بر ماده خشک کل و شاخص برداشت معنی دار شد ولی اثرات متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر ماده خشک کل و شاخص برداشت معنی دار نگردید. تعداد ردیف در بلال تحت تاثیر تاریخ کاشت، تراکم و اثرات متقابل آنها قرار گرفت. همچنین اثر تاریخ کاشت، رقم، تراکم و اثرات متقابل آنها بر روی تعداد دانه در ردیف نیز معنی دار به دست آمد. به طوریکه بیشترین مقدار مربوط به تیمار تراکم ۴۰ هزار بوته در رقم karaj700 و تاریخ کاشت اول مرداد ماه بدست آمد. بنابر نتایج بدست آمده و با توجه به شرایط منطق های و آب و هوایی استان خوزستان بهترین تاریخ کاشت جهت نیل به حداکثر عملکرد یکم مرداد ماه میباشد.