سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر قراخانی – دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دا
محسن موحدی دهنوی – دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دا
علیرضا یدوی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاس
سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

با توجه به اینکه در مورد کشت سویا در منطقه شهرکرد تاکنون تحقیقات اندکی صورت گرفته است، به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت ودما بر مراحل نموی و عملکرد ارقام سویا در منطقه شهرکرد، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۷ اجرا گردید. کرت های اصلی به تاریخ های کاشت پانزده اردیبهشت، سی اردیبهشت، چهارده خرداد و بیست و نه خرداد و کرت های فرعی به چهار رقم سویا شامل L17 ،M7 ، M9 و ویلیامز اختصاص یافت. نتایج نشان داد که ارقام M9 و M7 در تاریخ کاش ت های ۱۵ اردیبهشت، ۳۰ اردیبهشت و ۱۴ خرداد بیشترین طول دوره ی دانه بندی را به خود اختصاص دادند. در تاریخ کاشت ۲۹ خرداد رقم ویلیامز و L17 بیشترین طول دوره ی دانه بندی را داشتند . ارقام L17 و ویلیامز به ترتیب با میانگین دور ه ی رشد ۳/ ۱۲۰ روز و ۸۷ / ۱۱۹ روز دیررس ترین ارقام بودند. بین تاریخ کاشت های مختلف از نظر کلیه ی مراحل نموی بجز طول دوره ی دانه بندی ( R5-R6 ) تفاوت معنی داری وجود داشت. بین تاریخ کاشت های اول تا سوم از نظر عملکرد دانه تفاوت معن یداری مشاهده نشد. پتانسیل بالای ارقام M9 و M7 نسبت به ارقام L17 و ویلیامز باعث بروز اختلاف معنی دار بین ارقام از نظر عملکرد دانه شد؛ بطوری که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم M9با میانگین ۱/ ۲۸۹۶ کیلوگرم در هکتار بود