سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده سکینه حسینی – دانشجوی کاشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فرشید قادری فر – استادیار
یونس محمدنژاد – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ماش، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات گنبد به اجرا درآمد. دو رقم ماش به نامهای محلی و لاین(vc-1973 A به عنوان فاکتور فرعی در ۴ تاریخ کاشت ( ۲و ۲۰ اردیبهشت، ۱۳ و ۳۰ خرداد) به عنوان فاکتور اصلی به صورت آزمایش کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تاخیر در کاشت سبب کاهش عملکرد تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته میشود. رقم لاین(vc-1973 A با داشتن بیشترین غلاف در بوته، دانه در غللاف و وزن صد دانه دارای بیشترین عملکرد در هکتار بود. نتایج این تحقیق حاکی از این است که در تاریخ کاشت ۲ اردیبهشت در بین دو رقم بالاترین عملکرد با میزان۶۵۴/۲۰ کیلوگرم در هکتار بهدست آمد.