سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
افشار استخر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، زرقان

چکیده:

استان فارس حدود نیمی از ذرت کشور را تولید می کند. با توجه به این که هیبرید SC704 بیشترین سطح زیر کشت را نسبت به سایر هیبریدها دارا می باشد و در منطقه معتدل استان در کشتهای دوم معمولاً با مشکل سرمازدگی آخر فصل و در کشتهای زود هنگام با بیماری ویروسی کوتولگی زبر ذرت مواجه می شود، پس لازم است هیبریدهای جدید زودرس تر از هیبرید فوق مطالعه و بررسی شوند. این آزمایش به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب هیبریدهای جدید SC500 ،SC400 ،SC260 و هیبرید شاهد SC704 در سال ۱۳۸۸ به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار در مرودشت به اجرا در آمد. تاریخ های کاشت ۱، ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ تیر فاکتور اصلی و ارقام جدید مذکور به همراه رقم SC704 به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. بعد از تجزیه واریاس داده ها مقایسه میانگین تیمارها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد و بهترین هیبرید و تاریخ کاشت مناسب مشخص گردید. نتایج نشان داد که از نظر صفات تعداد دانه در ردیف و ارتفاع بوته (در سطح احتمال ۵%) و درصد رطوبت دانه در زمان برداشت، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، طول دانه و زمان شروع گرده افشانی بین تاریخ های مختلف کاشت اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱% وجود دارد. تاریخ کاشت ۱ تیر بیشترین عملکرد دانه با رطوبت ۱۴ % ( ۲۳۶ / ۱۳ تن در هکتار) و ۳۰ تیر کمترین عملکرد ( ۱۰۴ / ۶ تن در هکتار) و بیشترین درصد رطوبت دانه ( ۹/ ۳۳ %) را داشت. اثر ارقام روی عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% و بر تمام صفات دیگر اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار نشان داد. بیشترین عملکرد دانه ( ۵۶۰ / ۱۰ تن در هکتار) و کمترین درصد رطوبت دانه زمان برداشت ( ۴/ ۱۶ %) مربوط به رقم SC260 بود که این عوامل مجموعاً باعث برتری این رقم نسبت به بقیه ارقام به خصوص در نواحی معتدل استان است که ذرت های دیررس را با رطوبت های بالا برداشت می کنند