سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدداود پروری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتبی علوی فاضل – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدرضا دادنیا –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل ارقام کلزا در امیدیه آزمایشی در سال زراعی ۰۹۳۱ به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تیمار شامل سه تاریخ کاشت ۱۳۹۰/۰۸/۲۰و۱۳۹۰/۰۹/۲۰و۱۳۹۰/۱۰/۲۰ با سه رقم شامل هایولا ۱۱۰ و هایولا ۹۱۰ و RGS003 اجرا شدتیماررقم برتعدادغلاف دربوته دانه درغلاف ارتفاع بوته قطساقه وزن هزاردانه و عملکرد دانه درسطح احتمال یک درصد معنی دار شد ولی تیمار رقم برطول غلاف درسطح احتمال پنج درصد معنی دار شد تیمارتاریخ کاشت برتعدادغلاف دربوته و عملکرد درسطح یک ردصد معنی دار شد و برصفت دانه درغلاف درسطح پنج درصد معنی دار شد ولی برصفات طول غلاف ارتفا عبوته قطرساقه ووزن هزاردانه معنی دار نشد