سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی نادری عارفی – مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود ایستگاه گرمسار موسسه تحقیقات اصلاح و تهی
محسن خدادادی –

چکیده:

کشور ایران پس از چین و ترکیه سومین تولید کننده خربزه زراعی (Cucumis melo L.) درجهان محسوب می شود متوسط عملکرد آبی خربزه در کشو رنزدیک به ۱۷ تن درهکتار بوده است با توجه به هزینه های بالای تولیدخربزه مدیریت تولید آن درکاهش هزینه ها و سودآوری زراعت این محصول از اهمیت زیادی برخوردار است یکی از مهمترنی و ابتدایی ترین مدیریت ها به زراعی انتخاب تاریخ کاشت مناسی می باشد با انتخاب تاریخ مناسب کاشت امکان بهره وری کارآمد از سایر عوامل تولید فراهم شده و محصول در زمانهای مناسبی تری به بازار عرضه خواهد شد بدین منظور در فصل زراعی بهاره ۹۰ آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرمسار به عمل آمد. دراین آزمایش سه تاریخ کاشت ۲۰ و ۲۷ اردیبهشت و ۳ خرداد به عنوان عوامل اصلی درکرت های اصلی و ارقام قصری جلالی و سوسکی به عنوان عوامل فرعی درکرت های فرعی قرارگرفتند براساس نتایج حاصله صفاتی مانند عملکرد درصد قند عرض، طول وزن میوه و قطر گوشت تحت تاثیر معنی دار تاریخ کاشت در سطح ۱% قرارگرفتند همچنین عملکرد درصد قند عرض طول وزن میوه و قطر گوشت در ارقام مختلف در سطح ۱% متفاوت بود در مجموع از نظر عملکرد بهترین تاریخ کاشت برای هرسه رقم ذکر شده ۲۰ اردیبهشت و از نظر درصد قند بیشترین درصد قند مربوط به رقم قصری در تاریخهای اول وسوم می باشد.