سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

همایون چگنی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
معصومه محمدزاده – دانشجوی دکتری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان – مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده:

در هر منطقه تعیین تاریخ مناسب کاشت، به منظور استفاده مطلوب از شرایط محیطی و اعمال تراکم مناسب برای کاهش رقابت در گیاه آفتابگردان از جمله عواملی هستند که باعث افزایش عملکرد می شوند . به منظور رسیدن به تراکم مطلوب کاشت در یک بررسی مزرعه ای قطر طبق ، وزن هزار دانه ، درصد پوکی ، وزن کل دانه در طبق ، عملکرد دانه و درصد روغن ارزیابی شدند . در این آزمایش از طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد . تاریخ کاشت در سه سطح به ترتیب ۲ خرداد ماه، ۱۲ خرداد ، و ۲۲ خرداد ماه و الگوی کاشت با آرایشی در شش سطح تراکم ۳/۸، ۴/۴ ، ۵/۳ ، ۵/۷ و ۶/۷ و ۸ بوته درمتر مربع استفاده گردید نتایج به دست آمده اثر معنی دار تاریخ کاشت را بر عملکرد دانه ، قطر طبق و درصد پوکی نشان داد در حالی که این عامل روی وزن هزار دانه ، درصد روغن و وزن کل دانه در طبق بی معنی بود . اثر الگوی کاشت روی تغییرات درصد روغن نا چیز و غیر معنی دار بود ولی عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، درصد پوکی ، قطر طبق و وزن کل دانه در سطح احتمال % ۱ اثر معنی داری داشت . اثر متقابل دو عامل فوق روی کلیه صفات مورد مطالعه به جزء قطر طبق معنی دار نبود . با توجه به نتایج حاصله ، زمان کاشت مناسب آفتابگردان رقم رکورد در خرم آباد، ۲ خرداد ماه با آرایشی از کاشت در تراکم ۸ بوته در متر مربع تعیین شد