سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عظیم خزائی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

این آزمایش با استفاده از طرح آزمایشی اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه خر م آباد-ایستگاه سراب چنگایی به مدت دو سال زراعی (۸۴-۱۳۸۲) اجرا گردید که در آن تاریخ های کاشت (فاکتور اصلی A در سه سطح از ۲۰ شهریور ماه با فاصله های ۱۵ روز، ارقام orient،okapiB , Fornax و فاصله خطوط کاشت (C) دو خط کاشت روی پشته ۶۰ سانتی متری و سه خط کاشت روی پشته ۶۰ سانتی متری در دو سطح به صورت فاکتوریل (BC) به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سالها از لحاظ عملکرد دانه و ارتفاع بوته در سطح احتمال ۱% و از لحاظ تعداد شاخه در بوته و تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی دار وجود دار د. بین تاریخ های مختلف کاشت از لحاظ تعداد شاخه در بوته در سطح احتمال ۵% و در مورد ارتفاع گیاه در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار وجود داشت اما از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود نداشت. ارقام از لحاظ صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال ۱% دارای اختلاف معنی دار بودند ارقام از لحاظ عملکرد دانه فاقد اختلاف معنی دار بودند. رقم Okapi با عملکرد دانه ۴۰۵۲/۸ کیلوگرم در هکتار در رتبه اول و ارقام Orient و Fornax به ترتیب با عملکرد دانه ۳۹۷۸/۹ و ۳۶۲۹/۸ کیلوگرم در هکتار در رتبه های دوم و سوم قرار داشتند. اثر متقابل تاریخ کاشت و فاصله خطوط کاشت از لحاظ عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار بودند. بر اساس نتایج حاصل مناسب ترین تاریخ کاشت دهه اول مهرماه می باشد و ارقام Okapi و Orient با عملکرد بالا برای منطقه خر م آباد مناسب تشخیص داده شد و فاصله خطوط سه خط کاشت روی پشته ۶۰ سانتی متری دارای برتری نسبی بود.