مقاله اثر تاریخ کاشت و پیش تیمار بذر بر مراحل فنولوژیک، خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد دانه آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ کاشت و پیش تیمار بذر بر مراحل فنولوژیک، خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد دانه آفتابگردان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاریخ کاشت
مقاله رقم
مقاله پرایمینگ
مقاله مراحل رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی پور حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی سار سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلی فتح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و پرایمینگ بر مراحل فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام آفتابگردان، آزمایشی در به صورت طرح اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود) اجراء گردید. کرت های اصلی شامل تاریخ های کاشت (۳۱ خرداد، ۱۴ تیر و ۲۹ تیر) و در کرت های فرعی ارقام آفتابگردان (آذرگل و فرخ) و روش های پرایمینگ بذر (اسموپرایمینگ، هیدروپرایمینگ، شاهد) قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که زمان وقوع مراحل اصلی نمو آفتابگردان شامل ظهور طبق (R1)، گرده افشانی (R5) و رسیدگی فیزیولوژیکی (R9) تحت تاثیر اثرات منفرد تاریخ کاشت، رقم و پرایمینگ قرار گرفت. همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر مرحله ظهور طبق معنی دار بود. با تاخیر در کاشت وقوع کلیه مراحل نمو سریعتر انجام پذیرفت. هیبرید فرخ در مقایسه با هیبرید آذرگل، مراحل نمو را سریع تر طی نمود که این اختلاف حاکی از زودرس بودن رقم فرخ می باشد. با تاخیر در کاشت ارتفاع بوته، ارتفاع طبق، قطر ساقه، کلروفیل کل و عملکرد دانه کاهش یافت. هیبرید آذرگل دارای ارتفاع بوته، ارتفاع طبق، قطر ساقه، قطر طبق و عملکرد دانه بیشتری نسبت به هیبرید فرخ بود. تاریخ های کاشت، ارقام و پرایمینگ، عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار دادند. به طوری که با تاخیر در کاشت عملکرد دانه کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت ۳۱ خرداد (۱۷۹۰ kg/ha) و ۱۴ تیر (۱۵۰۵ kg/ha) و کم ترین آن مربوط به تاریخ کاشت ۲۹ تیر (۷۷۴٫۷ kg/ha) بود. رقم آذرگل از نظر عملکرد دانه بر رقم فرخ برتری داشت. تیمار اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ با عملکرد دانه معادل ۱۴۴۱ و ۱۳۷۵ کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد با عملکرد ۱۲۵۳ کیلوگرم در هکتار برتری داشتند.