مقاله اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و شاخص های رشدی تریتیکاله در شرایط آب و هوایی رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و شاخص های رشدی تریتیکاله در شرایط آب و هوایی رشت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریتیکاله
مقاله سرعت جذب خالص
مقاله سرعت رشد نسبی
مقاله وزن خشک برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: محسن آبادی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر خصوصیات رشدی گیاه تریتیکاله، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. فاکتور اصلی چهار تاریخ کاشت شامل ۳۱ شهریور، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ مهر و فاکتور فرعی چهار میزان بذر شامل ۱۱۰، ۱۴۰، ۱۷۰ و ۲۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار بود. صفات اندازه گیری شده، عملکرد دانه، وزن خشک برگ و ساقه، سطح برگ و شاخص های رشد شامل شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد گیاه (GGR)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) بود. نتایج نشان داد که برهمکنش تاریخ کاشت و زمان نمونه برداری بر ارتفاع، وزن خشک برگ و شاخص سطح برگ معنی دار شد. بیشترین ارتفاع (۱۲۰٫۷ سانتی متر)، وزن خشک برگ (۱۱٫۲۱ گرم در مترمربع) و شاخص سطح برگ (۳٫۳) در تاریخ کاشت ۳۱ شهریور ماه و در زمان گل دهی حاصل شد. وزن خشک ساقه تحت تاثیر برهمکنش سه گانه تاریخ کاشت، میزان بذر و زمان نمونه برداری قرار گرفت و بیشترین آن در تاریخ کاشت ۳۱ شهریور در میزان بذر ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین (۲۳٫۵ گرم در مترمربع در روز) و کمترین (۱۱٫۵ گرم در مترمربع در روز) میزان سرعت رشد گیاه به ترتیب در ۳۱ شهریور و میزان بذر ۲۰۰ کیلوگرم و در ۱۰ مهر و میزان بذر ۱۱۰ کیلوگرم دیده شد. در حالی که سرعت رشد نسبی و میزان جذب خالص با تاخیر در تاریخ کاشت و کاهش میزان بذر (تاریخ کاشت ۳۰ مهر و میزان بذر ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار) به حداکثر خود رسیدند. بالاترین عملکرد دانه (۵۸۹۳ کیلوگرم در هکتار) به دلیل بالاتر بودن سرعت رشد گیاه، شاخص سطح برگ، وزن خشک ساقه و برگ و ارتفاع بوته در تاریخ کاشت ۳۱ شهریور و میزان بذر ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد.