مقاله اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده موثره ماریتیغال (.Silybum marianum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۸۲۸ تا ۸۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده موثره ماریتیغال (.Silybum marianum L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماریتیغال (.Silybum marianum L)
مقاله تاریخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله فیلوکرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرنیای مژدهی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان مواد موثره گیاه دارویی ماریتیغال، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تاریخ کاشت (اول مهر، ۲۰ مهر و ۱۰ آبان) و ۳ تراکم بوته (۴، ۶ و ۸ بوته در مترمربع) در دو منطقه رشت و رودبار در استان گیلان در سال ۸۸-۱۳۸۷ اجرا شد. نتایج نشان داد که فیلوکرون تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته قرار گرفته و با تاخیر در تاریخ کاشت از اول مهر تا ۱۰ آبان، فیلوکرون کاهش و سرعت ظهور برگ افزایش یافت. بیشترین سرعت ظهور برگ در هر دو مکان از تاریخ کاشت ۲۰ مهر (۸٫۶ و ۷٫۷ روز به ترتیب در رشت و رودبار) بدست آمد. با افزایش تراکم بوته نیز فیلوکرون افزایش یافت و کمترین مقدار فیلوکرون و به عبارتی بیشترین سرعت ظهور برگ از مزرعه رودبار و تراکم ۴ بوته در مترمربع (۷٫۷ روز) بدست آمد. اثر تاریخ کاشت بر میزان ماده موثره سیلی بین بذر در مزرعه رودبار معنی دار بود (۱٫۸۷۲ میلی گرم در گرم وزن خشک در تاریخ کاشت اول مهر)، اما در مزرعه رشت، تاریخ کاشت اثر معنی داری بر میزان سیلی بین نداشت. اثر تراکم بوته نیز در هیچ یک از دو منطقه آزمایش بر میزان سیلی بین و عملکرد سیلی بین در هکتار معنی دار نبود. نتایج تجزیه واریانس مرکب نیز اثر تاریخ کاشت را بر میزان سیلی بین و اثر متقابل مکان در تاریخ کاشت را بر عملکرد سیلی بین در هکتار معنی دار نشان داد. به طوری که بیشترین مقدار عملکرد سیلی بین (۱٫۳۱ کیلوگرم در هکتار) از تاریخ کاشت اول مهر در منطقه رودبار بدست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد که تاخیر در کاشت باعث افزایش سرعت ظهور برگ و آمادگی گیاه برای زمستان گذرانی می شود، اما تاثیری در افزایش ماده موثره آن ندارد.