مقاله اثر تاریخ کاشت های دوم و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ کاشت های دوم و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله کشت دوم
مقاله عملکرد
مقاله هیبرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: براری مهرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت (در کشت دوم) آفتابگردان بر عملکرد و اجزای آن آزمایشی در مناطق معتدل سرد کرمانشاه به صورت طرح کرت های خرد شده بر اساس طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات اسلام آباد غرب در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. تاریخ های کاشت شامل ۲۰ خرداد ماه، ۵ و ۲۰ تیر ماه در کرت های اصلی و هیبریدهای آفتابگردان شامل آذرگل (CMS 19×R43)، آلستار، فرخ و SHF-81-9O در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد صفات شاخص سطح برگ، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن در تاریخ های کاشت مختلف دارای تفاوت معنی داری بودند. هیبریدهای مورد نظر بر شاخص سطح برگ، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد روغن معنی داری داشتند. شاخص سطح برگ، قطر طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن در تاریخ کاشت اول (بیستم خرداد ماه) و تاریخ کاشت سوم (بیستم تیر ماه) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را نشان دادند. تاریخ کاشت های اول و سوم با ۴۲۴۴٫۷ و ۲۹۷۸ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه را داشتند. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم برای صفات شاخص سطح برگ، قطر طبق، وزن هزار دانه و عملکرد روغن معنی دار گردید. هیبریدهای آذرگل و SHF-81-90 در تاریخ کاشت اول با ۱۸۱۷ و ۱۷۹۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد روغن را نشان دادند. تاریخ کاشت اول از نظر کلیه صفات، بهترین تاریخ کاشت بود.