مقاله اثر تاریخ کاشت بر ماده خشک و اجزای عملکرد چهار رقم سویا رشد نامحدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ کاشت بر ماده خشک و اجزای عملکرد چهار رقم سویا رشد نامحدود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام رشد نامحدود سویا
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی پاد پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: ایلکایی محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب ارقام با پتانسیل ژنتیکی و سازگاری اقلیمی مطلوب در منطقه و انتخاب زمان دقیق کاشت برای حداکثر بهره برداری از پارامترهای موثر بر رشد، از مدیریت های ضروری جهت افزایش عملکرد گیاهان زراعی به حساب می آید. از این رو اثرات چهار تاریخ کاشت شامل ۲۹ اردیبهشت، ۸ خرداد، ۱۸ خرداد و ۲۸ خرداد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا رشد نامحدود شامل سطح ( ویلیامز، زان، M7 وL17 ) بررسی شد. آزمایش به صورت طرح کرت های یک بار خردشده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد اثرات تاریخ کاشت بر شاخص برداشت، بیوماس کل و تعداد دانه در بوته در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. اثر رقم بر صفات شاخص برداشت، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته معنی دار شد(P£۰٫۰۱) . اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت و تعداد دانه در بوته معنی دار شد(P£۰٫۰۱) . بیشترین میزان شاخص برداشت از تاریخ کاشت ۲۹ اردیبهشت و رقم ویلیامز حاصل شد. تعداد دانه در بوته در تاریخ کاشت ۲۹ اردیبهشت با میانگین ۶۱٫۶ تفاوت معنی دار نسبت به سایر تاریخ کاشت های دیگر داشت. تعداد دانه در بوته در ارقام ویلیامز و M7 تفاوت معنی دار نسبت به دو رقم دیگر داشتند. میانگین تعداد دانه در بوته در تاریخ کاشت ۲۹ اردیبهشت ارقام ویلیامز و M7 و همچنین در تاریخ کاشت ۸ خرداد رقم ویلیامز نسبت به سایر تیمارها از خود تفاوت معنی دار نشان دادند. وزن هزار دانه در رقم M7 ازکمترین میزان برخوردار بود. بیشترین بیوماس کل در تاریخ کاشت ۸ خرداد به دست آمد.