مقاله اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiata L) در منطقه ورامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۸۷ تا ۴۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiata L) در منطقه ورامین
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماش
مقاله دمای هوا
مقاله روز تا گلدهی
مقاله وزن صد دانه و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی فیروزآباد بصیر
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی ژنوتیپ های مناسب و پر محصول ماش برای منطقه ورامین آزمایشی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در۲۰ تیمار و سه تکرار در ورامین انجام شد. تیمار ها شامل پنج تاریخ کاشت (۱۵ اردیبهشت، ۳۰ اردیبهشت، ۱۴ خرداد، ۲۹ خرداد و ۱۳ تیر) و چهار ژنوتیپ (گوهر، پرتو، و لاین های امیدبخش 16-6-1 و MN-94) بود. تجزیه واریانس مرکب دو ساله داده ها نشان داد که تاریخ کاشت ۳۰ اردیبهشت (میانگین دمای ۲۴oC) بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۱۸۰۵ کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت ۱۳ تیر (میانگین دمای ۳۰oC) با ۱۳۵۰ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند. مقایسه ژنوتیپ ها نشان داد که لاین NM-94 با میانگین ۱۸۰۹ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد و رقم گوهر با میانگین ۱۳۷۱ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را دارا بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ نشان داد که لاین امیدبخش 16-6-1 در تاریخ کاشت ۱۴ خرداد (میانگین دمای ۲۵oC) بیشترین عملکرد دانه (۲۰۸۹ کیلوگرم در هکتار) را داشت و با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد. کمترین عملکرد دانه (۱۱۷۰ کیلوگرم در هکتار) از رقم پرتو در تاریخ کشت ۳۰ اردیبهشت بدست آمد.