مقاله اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (.Pisum sativum L) در کشت دوم منطقه تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (.Pisum sativum L) در کشت دوم منطقه تبریز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد
مقاله کشت دوم
مقاله نخود سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده خویی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود سبز واریته روندو در کشت دوم، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل ۴ سطح، تاریخ کاشت (a1= 21 تیر ماه، a2= 31 تیر ماه، a3= 10 مرداد ماه و a4= 20 مرداد ماه) و عامل فرعی شامل ۴ سطح، تراکم کاشت (b1= 40 بوته در مترمربع، b2= 20 بوته در مترمربع، b3= 13.33 بوته در مترمربع، b4= 10 بوته در مترمربع) بود. بر اساس نتایج، بیشترین ارتفاع بوته با ۸۴ سانتی متر به تیمار تاریخ ۳۱ تیر ماه و تراکم ۲۰ بوته در مترمربع اختصاص داشت. کمترین ارتفاع بوته نخود سبز با ۶۲٫۳ سانتی متر نیز به تیمار ۳۱ تیر ماه و تراکم ۱۰ بوته در مترمربع مربوط بود. بیشترین تعداد غلاف در بوته (با۲۰٫۹۳ ) به تاریخ کاشت ۳۱ تیر ماه و تراکم کاشت ۱۰ بوته در مترمربع اختصاص داشت. بیشترین تعداد دانه در بوته در تاریخ ۳۱ تیر و تراکم ۱۰ بوته در مترمربع با ۱۴۹٫۳ دانه تولید گردید. تعداد شاخه های اصلی و فرعی در تراکم ۱۰ بوته بیشتر بود. تعداد غلاف در واحد سطح در تراکم ۴۰ بوته در مترمربع و تاریخ ۳۱ تیر با ۳۸۴٫۱ عدد حداکثر بود. بیشترین وزن صد دانه سبز در تراکم های ۱۳٫۳۳ و ۱۰ بوته در مترمربع با میانگین ۲۳٫۹۸ گرم به دست آمد. بیشترین عملکرد غلاف سبز در تاریخ ۳۱ تیر و تراکم ۲۰ بوته در مترمربع به ترتیب با ۹۲۵٫۵ و ۷۸۵٫۹ گرم در مترمربع به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل تیمار ۳۱ تیر ماه و تراکم ۲۰ بوته در مترمربع تاریخ کاشت و تراکم مناسب برای این گیاه می تواند باشد. با به تاخیر انداختن زمان کشت از عملکرد خشک گیاه کاسته می شود. در ۳۱ تیر ماه بیشترین عملکرد خشک معادل ۲۷۴٫۴ گرم بر مترمربع به دست آمد و در تراکم ۲۰ بوته در مترمربع، بیشترین عملکرد خشک با میانگین ۲۳۰٫۳ گرم بر مترمربع تولید شد.