مقاله اثر تاریخ های مختلف کاشت گیاهان همراه بر برخی صفات زراعی ذرت (.Zea mays L) رقم سینگل کراس ۵۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ های مختلف کاشت گیاهان همراه بر برخی صفات زراعی ذرت (.Zea mays L) رقم سینگل کراس ۵۰۴
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله رقابت
مقاله شبدر
مقاله شوید
مقاله عملکرد دانه
مقاله گیاه همراه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه پور فرهود
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب سلماسی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی نیا وحید
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت گیاهان همراه بر برخی صفات زراعی ذرت رقم سینگل کراس ۵۰۴ آزمایشی در سال زراعی ۸۹ – ۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نوع گیاه علوفه ای و دارویی در چهار سطح (شبدر، ماشک گل خوشه ای، ریحان و شوید) به عنوان فاکتور اول و تاریخ کاشت گیاهان علوفه ای و دارویی در دو سطح (کاشت هم زمان با ذرت و ۱۵ روز بعد از کاشت ذرت) به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج آزمایش نشان داد که ارتفاع بوته گیاهان همراه، بیوماس گیاهان همراه، وزن خشک چوب بلال، عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر گیاهان همراه و تاریخ کشت قرار گرفتند به طوری که بیشترین مقدار این صفات در تیمار ذرت با شبدر و کمترین مقدار در تیمار ذرت با شوید مشاهده شد. ترکیب تیماری گیاه پوششی ´ تاریخ کشت بر روی تعداد دانه در بلال معنی دار بود و در تیمار کشت همزمان ذرت با شبدر و تیمار شوید با ۱۵ روز تاخیر نسبت به کشت ذرت به ترتیب بیشترین مقدار با میانگین ۲۷۴٫۵۹ و کمترین با میانگین ۱۴۴٫۸۵ برخوردار بود و این به دلیل رشد سریع، قدرت رقابتی و کنترل بهتر علف های هرز و کاهش رقابت برون گونه ای توسط شبدر بوده است.