مقاله اثر تاریخ نشاکاری بر صفات کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم K326 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ نشاکاری بر صفات کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم K326
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توتون
مقاله تاریخ نشاکاری
مقاله عملکرد برگ
مقاله درصد پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری سبحان اله
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار زمان نشاکاری ۱۵ و ۲۵ فروردین، ۴، ۱۴ و ۲۴ اردیبهشت، ۳ و ۱۳ خرداد ماه در چهار تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش درسال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد. نتایج نشان داد، تاریخ نشاکاری بر همه صفات مورد بررسی به جز تعداد برگ، درصد قند و نیکوتین اثر معنی داری داشت. تعداد روز از نشاکاری تا گلدهی برای ۱۵ فروردین (۹۰٫۳ روز) کمترین بود. بیشترین وزن خشک برگ ها برای تاریخ نشاکاری ۱۴ اردیبهشت (۳۸۲۴ کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید که نسبت به کمترین عملکرد خشک برگ ها (۱۳ خرداد) حدود ۳۶% افزایش داشت. حداکثر و حداقل قیمت یک کیلوگرم توتون به ترتیب برای تاریخ نشاکاری ۱۵ فروردین و ۱۳ خرداد با اختلاف ۱۷۶۰ ریال به دست آمد. بیشترین طول و عرض برگ در تاریخ ۱۴ اردیبهشت حاصل گردید.حداکثر درصد نیتروژن برگ (۲٫۳%) برای تاریخ ۱۳ خرداد بود که به نسبت ۳۹٫۲% بیشتر از ۲۵ فروردین (۱٫۴%) شد و همچنین حداکثر درصد پتاسیم (۲٫۲۵%) برای تاریخ نشاکاری ۱۳ خرداد بود که ۴۱٫۷% بیشتر از ۴ اردیبهشت (کمترین درصد پتاسیم) حاصل گردید.عملکرد خشک برگ ها همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد برگ، ارتفاع بوته و درآمد ناخالص داشت.