مقاله اثر بیست و سه سال آبیاری سطحی با پساب شهری بر انباشت بعضی فلزات سنگین در خاک، انتقال به دانه های گندم و ذرت و خطرات بهداشتی مرتبط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۵۷۰ تا ۵۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر بیست و سه سال آبیاری سطحی با پساب شهری بر انباشت بعضی فلزات سنگین در خاک، انتقال به دانه های گندم و ذرت و خطرات بهداشتی مرتبط
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب شهری
مقاله فلزات سنگین
مقاله شاخص انباشت آلودگی
مقاله شاخص انتقال گیاهی
مقاله شاخص خطر بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی هرچگانی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بنی طالبی گلنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به رغم جنبه های مفید پساب شهری به عنوان منبع غنی از عناصر غذایی و ماده آلی، ورود فلزات سنگین در نتیجه کاربرد درازمدت آن در خاک های زراعی مشکل ساز خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر ۱- تعیین غلظت کل فلزات سنگین روی، مس، کادمیوم، سرب، کروم و نیکل در خاک و دانه های گندم و ذرت و ۲- محاسبه شاخص های انباشت آلودگی، انتقال گیاهی و شاخص خطر بهداشتی این عناصر پس از کاربرد دراز مدت پساب شهری در منطقه طاقانک است. به همین منظور، دو مزرعه با خاک ظاهرا مشابه ولی با تاریخچه های متفاوت آبیاری انتخاب شدند: مزرعه اول فقط با آب چاه و مزرعه دیگر طی ۲۳ سال اخیر فقط با پساب شهری شهرکرد آبیاری سطحی شده بودند. آبیاری با پساب در مزرعه دوم منجر به افزایش غلظت روی، مس، کروم و نیکل و افزایش شاخص انباشت آن ها از ۱ به ترتیب به ۱٫۲، ۱٫۳، ۱٫۶ و ۱٫۶ و کاهش غلظت و شاخص انباشت کادمیوم و سرب به ترتیب به ۰٫۴ و ۰٫۸ گردید. بزرگترین شاخص انتقال به دانه های گندم و ذرت مربوط به کادمیوم (۶٫۱۴ و ۴٫۸۸) و سرب (۴٫۸۵و ۴٫۹۶)، و کمترین مربوط به کروم (۰٫۲۲ و ۰٫۳۰) و البته نیکل (صفر) بود. غلظت کادمیوم، کروم و سرب در دانه گندم و ذرت فراتر از حد مجاز اتحادیه اروپا بود. شاخص خطر سرب برای کودکان و بزرگسالان در گندم و ذرت و شاخص خطر کادمیوم برای کودکان در ذرت بزرگ تر از ۱ بود که به مفهوم خطر جدی و فزاینده مصرف گندم و ذرت تولید شده در این ناحیه است.