سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد شکوری – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رودسر و املش، دانشگاه آزاد اسلامی، رودسر
سعید مهدلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

یکی از پارامترهای موثر در توسعه پایدار، کشاورزی پایدار می باشد. از شاخص های موثر برای سنجش کشاورزی پایدار، مصرف بهینه کود نیتروژنه و مدیریت بهره وری و تولید بیشتر می باشد. به منظور بررسی مدیریت و اثرمصرف کود نیتروژنه و مقادیر آن و تعداد بوته درواحد سطح، آزمایش بصورت کرتهای خرد شده درسه تکرار در گیاه فلفل دلمه ای انجام پذیرفت. عامل کوددهی به عنوان عامل اصلی شامل استفاده از نیترات آمونیوم در ۷ سطح ۰، ۸۰ ، ۱۶۰ ، ۲۴۰ کیلوگرم درهکتار بصورت یکباره و ۸۰ ، ۱۶۰ ، ۲۴۰ کیلوگرم درهکتار در دو مرحله( نصف آن بصورت پخشی، قبل ازکاشت نشاء ونصف دیگرآن بطور خطی در مرحله تشکیل گل و میوه) و عامل تعداد بوته در واحد سطح در ۳ سطح ۲۵۰۰۰ و ۳۵۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر عملکرد، تعداد میوه در هر کرت و ارتفاع بوته مورد اندازه گیری قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس اثرات ساده فاکتورهای مورد آزمایش، بر روی میانگین محصول و تعداد میوه معنی دار بوده ولی کود نیتروژنه بر روی ارتفاع بوته اثر معنی دار نداشته است. مقایسه میانگین داده ها نشان می دهد که عملکرد محصول فلفل با مصرف ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن حدود ۱۰۰ % افزایش نسبت به شاهد داشته است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش تعداد بوته در واحد سطح میزان محصول هر بوته و تعداد میوه کاهش پیدا می کند.