سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ج
محمدحسین دیباجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

عملیات خاک ورزی در شرایط نا مناسب رطوبت خاک، بستری نامناسب وغیر یکنواخت جهت رشد وجوانه زدن بذور گیاهان ایجاد می کند. با استفاده از فاکتور پایداری ساختمان خاک و توزیع خاکدانه می توان تأثیر عملیات خاک ورزی را در شرایط مختلف رطوبت خاک ارزیابی نمود. این تحقیق در شهرستان شوشتر انجام گردید . در این آزمایش ۳روش خاک ورزی شامل ۱- شخم با گاوآهن برگرداندار + دیسک (MP)2 شخم با گاوآهن چیزل +دیسک (CP) 3 شخم بادیسک (PD) در چهار سطح رطوبتی ۰/۵٫۰/۰٫۶/۰۷/۸ ۰ برابر رطوبت حد خمیری مورد آزمایش قرار گرفتند نمونه خاک از اعماق ۱۰۰-۰،۲۰۰-۱۰۰،۳۰۰-۲۰۰ میلیمتری هر کدام از تیمارها برداشت گردید . توزیع خاکدانه های پایدار به روش الک تر، همچنین میانگین وزنی خاکدانه ها با استفاده از الکهای ( ۰/۲۵ ،۰/۵ ،۱ ،۲/۵)میلیمتری تعیین شد. در این تحقیق از طرح آماری کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح پایه ای بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد که عملیات خاک ورزی و رطوبت خاک به طور معنی داری بر توزیع اندازه خاکدانه ها و میانگین وزنی قطر خاکدانه اثر می گذارد. بیشترین میزان میانگین وزنی قطر خاکدانه، همچنین درصد خاکدانه های پایدار ۵-۲ میلیمتر در تیمارهای خاک ورزی CP – PD -MP به ترتیب در رطوبتهای ۰/۷،۰/۵،۰/۵ حد خمیری بدست آمد. بررسی مقایسه میانگینها نشان داد که، رطوبتهای ۰/۷،(۰/۸تا ۰/۷ ) و۰/۵ حد خمیری خمیری جهت انجام تیمارهای خاک ورزی به ترتیب CP و P D ،MP در خاک سیلتی کلی لوم مناسب می باشد.