سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضوان طالب نژاد – دانشجو سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاو
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از موارد تلفات آب در آبیاری سطحی که در خاکهای با بافت سبک به ویژه در آبیاری های اول دیده می شودو از دیدگاه مدیریت آب در مزرعه اهمیت فراوان دارد، نفوذ عمقی آب از ناحیه ریشه است. جهیت کاهش این تلفاتناگزیر طول جویچه ها در طراحی آبیاری جویچه ای کوتاه در نظیر گرفتیه میی شیود . از اییل رو کیاربرد موادی مانند بنتونایت که بتواند سرعت نفوذ آب در خاک را کاهش داده و آب بتواند با سرعت بیشیتری در میییر جویچه پیشرویکند، مورد توجه می باشد. در ایل رژوهش تاثیر کاربرد مقادیر مختلف بنتونایت سدیمی )صفر، ۲،۴،۶ ، گرم در لیتر بر معادلات نفوذ آب )کوستیاکوف و لوئیس کوستیاکوف در خاک لوم شنی درستونی از خاک به ارتفاع ۰۳ سیانتی متر -در آزمایشگاه در غالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در سه تکرار و همچنیل تاثیرایل معادلات نفوذ بر طراحی آبیاریجویچه ای بررسی شده است. نتایج ایل رژوهش نشان داد که کیاربرد بنتوناییت در آب آبییاری کیاهش معنیی داری در ضرائب معادلات نفوذ و سرعت نفوذ نهایی آب در خاک دارد. ایل میزان کاهش در افزایش غلظت بنتوناییت از ۶ به ۴ واز ۴ به ۲ گرم در لیتر یکیان بود ولی نیبت به افزایش غلظت بنتونایت از صفر به ۶ گرم در لیتر بییارمحدود تر بوده است.نمای معادلات نفوذ با کاربرد بنتونایت تغییر قابل توجهی نداشت،که نشان از عدم حیاسیت ایل رارامتر به کیاربردبنتونایت در غلظت های کم دارد. در شرایط مزرعه ای برای کشت گندم در مزرعه ای فرضی با بافت لیوم شینی کاربرد g/L2 بنتونایت در آب آبیاری با در نظر گرفتل آنکه انتهای جویچه ۶۳ درصد کم آبیاری شده باشد