سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز الهی پناه – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محدثه غفاری – دانشجوی کارشناسی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهر
مهدی غفاری – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مریم دانش – دانش آموخته کارشناسی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی واکنش سرعت سبز شدن سیب زمینی و درصد کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری و دمای خاک به ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب – بقایای گیاهان پوششی زمستانه در سال زراعی ۸۸ طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل گیاهان پوششی زمستانه چاودار، جو و کلزا هر کدام در دو تراکم کاشت معمول و سه برابر معمول و تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. بقایای گیاهی مخلوط شده با ۱۳۹۲ گرم در متر مربع، نسبت به سایر / ۱۵۰۳ و ۲ / خاک در تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر، به ترتیب به میزان ۵ تیمارها بیشتر بود. تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری از نظر درصد کربن آلی و وزن مخصوص ظاهری خاک با تیمار شاهد نشان دادند. به طوری که تیمارهای چاودار، جو و کلزا با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول، دارای بیشترین میزان درصد کربن آلی خاک بودند و تیمارهای چاودار، جو با تراکم کاشت سه برابر و تیمار چاودار با تراکم کاشت معمول به ۱۸ و ۱۸ درصد وزن مخصوص ظاهری خاک را نسبت به تیمار شاهد (قبل از کشت گیاهان پوششی) کاهش دادند. ،۱۷/ ترتیب ۳ تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر به ترتیب ۱۲ و ۱۱ درصد میانگین دمای خاک در طول دوره کاشت تا سبز شدگی کامل بوتهها را نسبت به شاهد افزایش دادند. افزایش دما در تیمارهای مذکور به ترتیب منجر به افزایش ۲۰ و ۱۲ درصدی سرعت سبز شدن بوتههای سیب زمینی در مقایسه با تیمار شاهد شد. سایر تیمارها تفاوت معنیداری در مقایسه با تیمار شاهد نشان ندادند.