سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی غفاری – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ایمان نادعلی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محدثه غفاری – دانشجوی کارشناسی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهر
فرامرز الهی پناه – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر درصد کربن آلی، چگالی ظاهری خاک، عملکرد و اجزا ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب – عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، در سال زراعی ۸۸ طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. . تیمارهای اعمال شده شامل گیاهان پوششی زمستانه جو، تریتیکاله و چاودار هر کدام در دو تراکم کاشت معمول و سه برابر معمول و تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. بقایای گیاهی مخلوط ۱۳۹۲ گرم در متر مربع، نسبت به / ۱۵۰۳ و ۲ / شده با خاک در تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر، به ترتیب به میزان ۵ سایر تیمارها بیشتر بود. تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری از نظر درصد کربن آلی و وزن مخصوص ظاهری خاک با تیمار شاهد نشان دادند. به طوری که تیمارهای چاودار، جو و تریتیکاله با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول به ۲۱ و ۲۵ درصد کربن آلی خاک را نسبت به تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) افزایش دادند و تیمارهای چاودار، ،۲۵ ، ترتیب ۲۶ جو با تراکم کاشت سه برابر و تیمار چاودار با تراکم کاشت معمول دارای کمترین میزان وزن مخصوص ظاهری خاک بودند. همبستگی معنیداری، به ترتیب در مورد مقدار بیوماس تولیدی، درصد کربن آلی، چگالی ظاهری خاک و تعداد غدههای بزرگ با عملکرد غده سیب زمینی مشاهده گردید. تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت ۳ برابر و چاودار با تراکم معمول دارای ۲۱ تن در هکتار عملکرد غده سیب زمینی را نسبت / ۱۵ و ۸ /۳ ،۱۴/ بیشترین عملکرد غده سیب زمینی بودند بطوریکه به ترتیب ۶ ۲۷ و ۴۲ درصد نسبت به شاهد ، به شاهد افزایش دادند. تیمارهای مذکور، تعداد غدههای با قطر بیش از ۷۰ میلیمتر را به ترتیب ۳۳ افزایش دادند.