سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی عشور نژاد – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد
محمود قاسم نژاد – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
داوود بخشی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
مریم نظری – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد

چکیده:

کوتاه بودن عمر انباری میوه ازگیل ژاپنی و حساسیت بالا به از دست دادن آب و قهوه ای شدن از عوامل اصلی محدودیت عرضه میوه ها به بازار دورتر می باشد. خصوصیاتی چون کاهش وزن میوه ها، قهوه ای شدن بافت خارجی، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامین ث، فنول کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه ها در طی ۲۱ روز انبارداری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میوه های بسته بندی با پوشش پلی اتیلن شاخص قهوه ای شدن کمتر و کیفیت ظاهری بهتری در پایان انبارداری داشتند ولی میوه های بدون پوشش بازار پسندی خود را در مدت کوتاهی از دست دادند. کاهش وزن میوه های با پوشش پلی اتیلن بطور معنی داری کمتر از میوه های شاهد بوده است. افزایش مواد جامد محلول و کاهش اسیدیته قابل تیتراسیون میوه های بدون پوشش بطور معنی داری بیشتر از میوه های با پوشش در ضمن انبارداری بوده است. میزان آسکوربیک اسید، فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه ازگیل در پایان انبارداری کاهش یافت اما پوشش پلی اتیلن مانع از کاهش شدید آنها گردید. در مجموع، بسته بندی با پوشش پلی اتیلن می تواند روشی برای افزایش عمر انباری میوه های ازگیل ژاپنی و عرضه طولانی تر میوه ها به بازار، معرفی گردد.