سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن برجی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد ا
احمد محمدی قهساره – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد جعفرپور – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان .

چکیده:

بسترهای هیدروپونیک با توجه به مزایای بسیاری چون افزایش عملکرد، تولید محصول بهداشتی و یکنواخت ، صرفه جویی در مصرف آب وزمین حفاظت بهتر از محیط زیست و کاهش نیاز به کارگر در حال گسترش است. هدف از این تحقیق اثر بستر کشت بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی گلخانه ای رقم نیوتن در کشت بدون خاک می باشد. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۶ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) انجام شد. تیمار ها شامل پالم پیت (خام و بدون فرایند تخمیر)، پرلیت، کوکوپیت +پرلیت، پالم پیت+پرلیت. بیشترین مقدار Tss1 مربوط به تیمار کوکوپیت+پرلیت بوده که با پالم پیت تفاوت معنی داری داشته اما با سایر تیمار ها تفاوت معنی داری نداشت. همجنین بستر کشت اثر معنی داری روی Vit-C نداشت. بیشترین مقدارpH مربوط به تیمار پالم پیت بوده که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت. به طور کلی نتایج نشان میدهد که بستر کشت پالم پیت با توجه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مناسب و اقتصادی بودن آن می تواند به عنوان یک بستر کشت جدید جایگزین سایر بستر کشت های موجود در ایران و دنیا معرفی شود.