سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن برجی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد ا
احمد محمدی قهساره – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد جعفرپور – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در کشت های بدون خاک استفاده از بستر کشت مناسب و یا بستری با کیفیت بالا جهت تولید گیاهان امری ضروری است که اثر مستقیم بر توسعه سیستم ریشه دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر بستر کشت پالم پیت و پرلیت بر خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک می باشد. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و شش تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) انجام شد. تیمار ها شامل پالم پیت ۱ (زائدات نخل خرما بدون طی فرایند تخمیر)، پالم پیت ۲ (با سه ماه تخمیر)، پرلیت . بیشتیرین مقدار Tss مربوط تیمار پرلیت بود که تفاوت معنی داری با سایر تیمار ها نداشت. همچنین بیشترین مقدار ازت میوه در تیمار پالم پیت ۱ مشاهده شد که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها نداشت. از نظر پتاسیم، اسیدیته کل، و نسبت TSS/TA میوه اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. به طور کلی نتایج نشان میدهد که بستر کشت پالم پیت از نظر خصوصیات کیفی و عناصر غذایی مورد بررسی اختلاف معنی داری با ب تر کشت پرلیت ندارد و توانایی جایگزینی آن را دارد. با توجه به در دسترس بودن ، بهره وری نخل داران و اقتصادی بودن آن می تواند به عنوان یک بستر کشت جدید جایگزین سایر بستر کشت های موجود معرفی شود